Algemene voorWaarden voor honden drager

Algemene voorwaarden voor alle honden dragers producten, in het bijzonder hond rugzak/hond zak/hond dragen

  1. Scope

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op vennootschappen en ondernemers in de zin van artikel 14 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn ook van toepassing, voor zover toegestaan door de wet, tussen bedrijven en particuliere eindgebruikers – ze blijven zowel op Postorder via het Internet via elektronische bestelling via e-mail en bestellingen in onze gebouwen. Afwijkingen of tegenstrijdige voorwaarden vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toe te passen. Dit geldt ook voor de onvoorwaardelijke uitvoering van de levering.

  1. Aanbieding en sluiting van het contract

Onze aanbiedingen van goederen uitgegeven op de Internet winkel zijn een niet-bindende uitnodiging aan de koper om goederen te bestellen bij ons. Door het gewenste aankoop artikel te bestellen, maakt de koper een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract. In geval van acceptatie wordt een automatische bevestiging naar de koper gestuurd. Een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding is gelijk aan het verzenden van de bestelde goederen.

  1. Levering

3,1 leveringen worden uitsluitend verricht op het in de bestelling opgegeven leveringsadres. De levering vindt plaats vanuit het magazijn van Starnberg. Binnen de BondsRepubliek Duitsland wordt de zending per pakketdienst uitsluitend uitgevoerd door levering of vooruitbetaling. Leveringen aan adressen buiten de BondsRepubliek Duitsland worden gemaakt door Parcel Service of doorsturen bedrijf op kosten van de klant en alleen door vooruitbetaling.

3,2 de door de verwachte levertijden verstrekte informatie is niet bindend. Vaste leveringstermijnen en – afspraken worden nageleefd indien de bestelde goederen het magazijn van Starnberg hebben verlaten tegen de tijd dat ze zijn verstreken, of – indien de goederen niet op tijd kunnen worden stopgezet vanwege hun eigen schuld en de gereedheid voor verzending is meegedeeld. Het overschrijden van niet-bindende leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot een vordering tot regressie of schadevergoeding. Bij de verzending van de bestelde goederen vanuit het magazijn van Starnberg, gaat het risico van vernieling of achteruitgang naar de koper. Indien de zending wordt vertraagd om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico van de dag van gereedheid voor verzending naar hem over.

  1. Betaling en prijzen

De prijzen zijn van pils Starnberg, inclusief. De statutaire BTW en geen aftrek. In het geval van overeengekomen vooruitbetaling, zullen de goederen niet worden vrijgegeven totdat de betaling is ontvangen. Betalingen moeten worden gedaan puur netto kassa op onze bankgegevens vermeld in de orderbevestiging. De klant-en factuurnummers moeten worden opgegeven in het doel van het gebruik. In geval van te late betaling zijn wij gerechtigd om aanmaningskosten van EUR 4,00 per aanmaning en standaard rente van 6% boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.

  1. Geen minimale order volumes

Bestellingen kunnen individueel worden geassembleerd volgens de behoeften van de kopers.

Het eskader van de korting:
In principe, Merchandise waarden boven € 267 van bruto rechtvaardigen een korting te bieden, die afzonderlijk kunnen worden onderhandeld, maar moet worden aangevraagd via e-mail op info@dogcarrier.de alvorens te bestellen.

  1. Eigendom

Totdat alle verplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie volledig worden gecompenseerd, de goederen blijven onze onbeperkte eigendom.

In geval van attachments of andere inmenging door derden, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat we een actie kunnen ondernemen conform § 771 ZPO, mits de goederen nog niet volledig zijn betaald.

  1. Verlening van gebreken en aansprakelijkheid

Alle artikelen worden door ons verkocht als de eerste keuze in verpakte staat en kunnen vooraf worden bekeken door de koper. Claims voor gebreken zijn dus uitgesloten, mits we het gebrek niet op frauduleuze wijze hebben verborgen of een kwaliteitsgarantie hebben geschonden. Hetzelfde geldt voor juridische tekortkomingen. Daarnaast, claims voor gebreken door de kopervereiste goede klachten van gebreken in overeenstemming met § 377 HGB. Eventuele claims voor gebreken vervallen binnen 6 maanden, berekend op basis van de risico-overdracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die niet heeft plaatsgevonden op het product zelf en niet voor enige andere schade aan de klant. Onze aansprakelijkheid, om welke juridische reden dan ook, is beperkt tot opzettelijke opzet en grove nalatigheid. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op persoonlijk letsel, schending van een kwaliteitsgarantie of claims in het kader van de wet op de product aansprakelijkheid. Eventuele claims voor het beroep van de koper zijn uitgesloten als gevolg van de natuurlijke kenmerken van de goederen. Voor zover de vordering wordt toegekend, kan de koper geen verdere vorderingen maken dan hij gerechtigd is op grond van § 478 van het burgerlijk wetboek. In het bijzonder, zijn de beroep eisen die op de overeenkomst van de koper met zijn cliënt worden gebaseerd die verder dan de wettelijke waarborg overschrijden uitgesloten.

7a. Aankoop van gebruikte of gedisconteerde artikelen

Items zoals onze hond vervoerder, die worden verklaard “gebruikt” door de verkoper, en die zijn verdisconteerd, zijn uitgesloten van intrekking,

Het herroepingsrecht is hier evenmin van toepassing. Door de expliciete informatie in de beschrijving voorafgaand aan het bestelproces en de erkenning van de voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk door de klant geaccepteerd!

De reden hiervoor is dat de meerderheid van de rugzakken zijn niet eigendom van ons, maar worden alleen verkocht aan particuliere klanten in Commissie!

Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf contact met ons op te nemen en ons te vragen, omdat wij ook steeds weer tweedehands goederen kunnen aanbieden en de intrekking annuleren.

We kunnen u dan van tevoren op de hoogte stellen van uw aankoopbeslissing, of het nu om reactieve goederen gaat of niet

7b. Verhuur rugzak/hond dragen/hond zak/hond rugzak

Verhuur rugzakken moeten uiterlijk op de vierde werkdag na afloop van de overeengekomen lenings periode, die grotendeels is gereinigd van honden haar (de beste manier om dit te doen is met de stofzuiger) aankomen.

De huurprijs voor onze rugzak voor honden en portokosten zijn over het algemeen te wijten, zelfs als de hond rugzak niet wordt gebruikt of kan worden gebruikt.

7C verzendingskosten restitutie

Voor de verkoop aan gebieden buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, wij geen restitutie van de verzendkosten! Noch de kosten van het rendement, noch de kosten van de terugkeer!

In het geval van intrekkingen buiten de wettelijke intrekkings-en terugkeer periode, zelfs in het geval van die waar een mondelinge intrekking is overeengekomen, ondanks het verstrijken van de termijn, zullen we niet terugbetalen van de kosten voor de terugkeer of de kosten van de terugkeer!

7d retouradres van retouren of andere

De teruggave van de goederen moet geschieden op het adres:

Pakket winkel 457 honden drager, Glatzerstrasse 2, 82319 Starnberg

7F verpakking en verpakkingsmateriaal

a) de afmetingen van de verpakking en het type verpakking mogen niet meer bedragen dan 25 van de omvang van de te retourneren goederen, die daadwerkelijk nodig is

b) het verpakkingsmateriaal omvat in het algemeen geen houten kisten. In het geval dat een retourzending wordt verzonden in dozen (andere dan kartonnen dozen), wordt acceptatie geweigerd.

c) geen FÜLLMATERIALS worden geaccepteerd met onze rugzakken

Iedereen die de voorwaarden van de punten 7d en 7F schendt, mag verwachten dat hij minimaal €15 incl. BTW, met 2 van de bovengenoemde verkopen met €30 incl. BTW voor vergoeding van kosten en verpakkingsafval!

 

  1. Kenmerken van oorsprong

De goederen kunnen worden doorverkocht in de naam van de Romeinse Maier effectieve oplossingen en/of “Dogcarrier-hond Carrier rugzak.” Labels, prijskaartjes en artikelnummers van het bedrijf kunnen voor dit doel worden gebruikt.

  1. Privacy in één oogopslag

Aangezien de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van onze klanten is belangrijk voor ons bij het gebruik van onze webpagina’s, houden we ons strikt aan de regels van de gegevensbescherming wetten. Wij verzamelen daarom alleen persoonlijke gegevens voor zover nodig voor de technologie. De volgende verklaringen zullen u vertellen hoe wij deze bescherming verzekeren en welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Het onderwerp gegevensbescherming is persoonsgegevens. Deze zijn in overeenstemming met § 3, lid 3. 1 de federale handeling van de gegevensbescherming (BDSG) individuele informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mail adres of telefoonnummer.

Hun gegevens zullen alleen aan derden worden doorgegeven zonder hun toestemming indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dit geldt alleen voor de gegevens die worden doorgegeven aan de overeenkomstige Pakketservice die aan het verzendingsproces moet worden toegewezen voor zover dit nodig is voor de orderverwerking (adres en, indien van toepassing, telefoonnummer).

Informatie, correctie, blokkering en schrapping van gegevens

U hebt het recht op informatie, correctie, blokkering of schrapping van uw opgeslagen gegevens op elk moment. Indien de schrapping in strijd is met wettelijke, contractuele, commerciële of fiscale retentie periodes of gronden, zullen uw gegevens worden geblokkeerd in plaats van schrapping. Neem contact met ons op schriftelijk of per e-mail op ons adres hieronder.

Cookies

De websites gebruiken zogenaamde cookies op verschillende plaatsen. Dit zijn records die worden verzonden van de webserver naar die in de webbrowser van de gebruiker en daar opgeslagen voor een later ophalen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. De inzameling en de opslag vindt uitsluitend in een geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm plaats en staat geen conclusies toe die over u als natuurlijke persoon worden getrokken.

Anonieme gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt en elke keer dat we een bestand ophalen, onze web server verzamelt via het

Bewerkingen van logboekgegevens (zoals browser type, datum en tijd van ophalen). Dit is geen persoonsgegevens. Het is dus niet mogelijk om de verzamelde gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons direct per post of e-mail:

Roman MAIER Effektive Lösungen, Max Emanuel Strasse 16, 82319 Starnberg, Tel: + 49 (0) 1638320222

E-mail: info@dogcarrier.de

  1. Andere

10,1 alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn gebaseerd op onze algemene voorwaarden. Deze zullen ook worden opgenomen voor toekomstige bestellingen door het plaatsen of aanvaarden van de levering.

10,2 wij zijn niet aansprakelijk indien het aanbod of de distributie van de goederen inbreuk maakt op de rechten van derden.

10,3 indien de afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of delen daarvan nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen of de rest ervan onverlet. De partijen verbinden zich ertoe om een dergelijke wettelijk toegestane bepaling, op dezelfde wijze als een wettelijk toegestane regeling, in het gezicht van de ongeldige verordening, die het dichtst bij de economische doelstelling van de ongeldige regeling komt. Indien tijdens de uitvoering van het contract lacunes worden vastgesteld, verbinden de partijen zich ertoe het gat te vullen door een bepaling die passend rekening houdt met hun onderlinge economische belangen.

10,4 de juridische betrekkingen tussen ons en de koper zijn uitsluitend onderworpen aan de materiële bepalingen van het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de VN-overeenkomst inzake de aankoop van roerende goederen (UNCITRAL/CESG).

WIDERRUFSBEDINGUNGEN honden drager

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen in te trekken.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, in bezit hebben genomen van de laatste goederen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen, het bedrijf roman Maier effective Solutions, Max Emanuel-Strasse 16 te 82319 Starnberg, Tel: 01638320222, email adres: info@dogcarrier.de (Otto (GmbH & Co KG), 20088 Hamburg, Tel: 01806-3030 door middel van een unieke Uitleg (bijv. een brief of e-mail verstuurd per post) over uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om de wachttijd te handhaven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de wachttijd verstuurt.

Gevolgen van intrekking
Als u deze overeenkomst intrekt, zullen wij u voorzien van alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering levert dan de door ons aangeboden, de goedkoopste Standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de opzegging van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt afgesproken; In geen geval zal u in rekening worden gebracht voor deze verlossing. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot wij de goederen in hun originele voorwaarde terug krijgen.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons informeert over de intrekking van deze overeenkomst te retourneren!

Wij betalen NIET de kosten van de terugzending van de goederen. Dit is te wijten aan de EU-verordening met de vaststelling van 13.06.2017, EU-Richtlijn consumentenrechten 2010, 83/EU (VRRL), wet van de BondsRepubliek Duitsland aangenomen in het federaal recht blad deel I, 2013, No. 58 van de 27.09.2013, pagina 3642. In ieder geval zal de klant/koper dragen de kosten van de terugkeer!

De retourzending van de goederen is alleen via DHL naar:

Paket Shop 457 DogCarrier

Glatzer Strasse 2

82319 Starnberg / DEUTSCHLAND

Naar het schip!

Belangrijk!!!

Iedereen die terugkeert met andere rederijen en niet op tijd aankomt bij de pakjes winkel (de pakket winkel is alleen open tot 13:00 uur, waardoor andere rederijen moeilijkheden hebben met de levering) riskeren de VerVulling van het herroepingsrecht heeft niet plaatsgevonden en is dus uitgesloten van terugtrekking!

Onder voorbehoud van en onderzoek van de individuele zaak, kunnen we weigeren om alle goederen te trekken, zelfs als ze worden geretourneerd aan ons ongezuiverd. In het voorbeeld van onze hond rugzak, het haar van de hond moet worden verwijderd voordat u terugkeert (Body ucksacks zijn uitgesloten van deze verordening!).

Als wij echter instemmen met de intrekking van een verontreinigd product, Schoonmaakkosten van €25 plus GES. Btw. Ten laste van de klant/koper!

Voor zendingen buiten Duitsland betalen wij de kosten van verzending in het buitenland niet terug op het reguliere DHL-tarief, noch op de kosten van het rendement! Beide kosten zijn ten laste van de koper. Het aankoopbedrag wordt volledig terugbetaald als de goederen op de juiste wijze zijn geretourneerd.

De plaats van de prestaties en de plaats van jurisdictie is München.

Romeinse MAIER effectieve oplossingen; Max Emanuel Street 16, 82319 Starnberg, belasting Identnummer: DE 245340617
[gzd_complaints]